Archiwum dla Sierpień, 2014

tusk kopacz

W tej chwili wiele wskazuje, że Donald Tusk odejdzie z polskiej polityki na szefa Rady Europejskiej. Tak twierdzą politycy PO, źródła w MSZ i najpoważniejsze zagraniczne media.

Tusk jest „po słowie” z obecnym przewodniczącym RE, Hermanem von Rompuyem. Miał się zgodzić, że przejmuje po nim schedę. O tym jednak zadecydują szefowie państw członkowskich UE. Ale w tej chwili Tusk nie ma konkurencji, a decyzja zapadnie w sobotę.

A co z Platforma Obywatelską, gdy Tusk odejdzie do Brukseli? Co z Polską?

Scenariuszy jest sporo, są skrajnie optymistyczne i pesymistyczne, są też takie sobie. Skupmy się na optymistycznym. Po odejściu Tuska szefem rządu polskiego zostaje (wg najnowszej wiedzy) Ewa Kopacz, albo obecny szef MON Tomasz Siemoniak.

Ta ostatnia decyzja może być nawet trafniejsza, albowiem coraz gorętszy jest konflikt na wschodzie. Optuje za Siemoniakiem nawet prezydent Bronisław Komorowski.

Mniejsza z tym, kto zostaje premierem rządu. Ale ważne będzie to, iż Polak – Tusk – został tak wywyższony w Unii Europejskiej. Polacy to lubią i Platformę nagrodzą głosami przy urnie wyborczej.

PiS przegrywa w listopadzie po raz ósmy wybory. Kaczyński dostaje od swoich łomoty przy Nowogrodzkiej.

Przelatuje szybko zima i na wiosnę premier Kopacz albo Siemoniak podaje się do dymisji, odbywają się przyspieszone wybory parlamentarne wraz z prezydenckimi.

Platforma przy wsparciu Komorowskiego wygrywa w cuglach. PiS przegywa po raz dziewiąty i dziesiąty. Kaczyński wreszcie zdobywa się na odwagę, idzie na skarpę nad Wisłę i daje nura w wody na zawsze.

Dobry scenariusz, prawda? Są gorsze, ale po cholerę teraz je rysować.

Oni wyszli z Kościoła - Ogólnopolski Zlot Ateistów

Oni wyszli z Kościoła – Ogólnopolski Zlot Ateistów

Za swieckapolska.pl podaję procedurę wyjścia z Kościoła rzymsko-katolickiego.

PRO­CE­DURA

Ponie­waż zde­cy­do­wana więk­szość decy­zji o roz­sta­niu z kościo­łem insty­tu­cjo­nal­nym doty­czy Kościoła rzym­sko­ka­to­lic­kiego nasza pro­ce­dura zakłada taki wła­śnie sce­na­riusz. Jeśli twoja sytu­acja doty­czy innego związku wyzna­nio­wego lub z innych powo­dów zapro­po­no­wana przez nas pro­ce­dura nie spraw­dzi się w twoim przy­padku — napisz do nas — może wspól­nie uda się wypra­co­wać rozwiązanie.

 • Przy­go­tuj odpis aktu chrztu

Odpis aktu chrztu jest potrzebny, żeby wyka­zać, że zwra­casz się do para­fii, która prze­twa­rza twoje dane oso­bowe (numer wpisu w Księ­dze Chrztów).

Możesz sko­rzy­stać z wyszu­ki­warki, aby odna­leźć parafię.

Jeśli nie dys­po­nu­jesz odpi­sem aktu chrztu możesz go otrzy­mać z kan­ce­la­rii para­fii w któ­rej cię ochrzczono. Możesz się tam sta­wić oso­bi­ście w godzi­nach urzę­do­wa­nia lub spró­bo­wać zała­twić sprawę drogą kore­spon­den­cyjną. Jeśli ten punkt pro­ce­dury prze­kro­czy twoje moż­li­wo­ści skon­tak­tuj się z nami.

 • Wyślij oświad­cze­nie woli do para­fii, w któ­rej cię ochrzczono
   1. Pobierz wzór oświad­cze­nia woli w for­ma­cie, który bar­dziej ci odpowiada:oświad­cze­nie woli (odt) — Ope­nOf­fice, Libre­Of­fice
    oświad­cze­nie woli (doc) — Micro­soft Word
   2. Otwórz pobrany plik w edy­to­rze tek­stu i zmień czer­wone frag­menty.
   3. Wydru­kuj 2 kopie oświad­cze­nia woli.
   4. Pod­pisz je wła­sno­ręcz­nie.
Nie pole­camy dołą­cza­nia kopii dowodu oso­bi­stego do oświad­cze­nia woli. For­mal­nie nie sta­nowi to potwier­dze­nia auten­tycz­no­ści pod­pisu, nato­miast udo­stęp­nie­nie dodat­ko­wych danych (numer dowodu, numer PESEL) może pro­wa­dzić do nie­przy­jem­nych sytu­acji (kra­dzież toż­sa­mo­ści). Chętni mogą poświad­czyć wła­sno­ręcz­ność pod­pisu w dowol­nej kan­ce­la­rii nota­rial­nej (koszt ok. 25PLN), nie jest to jed­nak konieczne.
   1. Zacho­waj jedną kopię — będzie potrzebna na dal­szym etapie.
   2. Oświad­cze­nie woli wyślij na adres para­fii, w któ­rej cię ochrzczono (możesz dołą­czyć kse­ro­ko­pię aktu chrztu) listem pole­co­nym ze zwrot­nym potwier­dze­niem odbioru.
    Zwrotne potwier­dze­nie odbioru jest potrzebne, żeby usta­lić datę dorę­cze­nia. Od tego dnia liczy się ter­min 30 dni, w ciągu któ­rych powinna nadejść odpowiedź.
   3. Zacze­kaj na zwrotne potwier­dze­nie odbioru i zacho­waj je.
   4. Zacze­kaj na odpo­wiedź z para­fii. Jeśli w ciągu 30 dni od daty dorę­cze­nia nie otrzy­masz odpo­wie­dzi lub jeśli otrzy­masz odpo­wiedź, która nie spełni two­ich ocze­ki­wań masz pod­stawy by skie­ro­wać skargę do Gene­ral­nego Inspek­tora Ochrony Danych Osobowych.
 • Wyślij skargę do GIODO
   1. Pobierz wzór skargi w for­ma­cie, który bar­dziej Ci odpowiada.skarga do GIODO (odt) — Ope­nOf­fice, Libre­Of­fice
    skarga do GIODO (doc) — Micro­soft Word
   2. Otwórz pobrany plik w edy­to­rze tek­stu i zmień czer­wone frag­menty.
   3. Wydru­kuj skargę.
   4. Pod­pisz ją wła­sno­ręcz­nie.
   5. Doko­naj opłaty skar­bo­wej za skargę.
    dane do prze­lewu lub prze­kazu pocztowego

    Dziel­nica Śród­mie­ście m. st. War­szawy
    ul. Nowo­grodzka 43
    00 – 691 War­szawa
    Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
    Tytuł wpłaty: opłata skar­bowa za skargę — biuro GIODO
    Wyso­kość opłaty: 10PLN

   6. Do skargi dołącz dowód uisz­cze­nia opłaty skar­bo­wej, kse­ro­ko­pię oświad­cze­nia woli oraz kse­ro­ko­pię odpo­wie­dzi pro­bosz­cza lub w przy­padku jej braku kse­ro­ko­pię zwrot­nego potwier­dze­nia odbioru.
   7. Wyślij skargę na adres:
    Biuro Gene­ral­nego Inspek­tora Ochrony Danych Oso­bo­wych
    ul. Stawki 2
    00–193 Warszawa
   8. Zacze­kaj na odpo­wiedź z biura GIODOnada­nie numeru two­jej sprawie.

W dal­szym eta­pie GIODO wyśle list do Pro­bosz­cza infor­mu­jący o tym, że wpły­nęła skarga i będzie pro­sił księ­dza o wyja­śnie­nie sytu­acji. Dalej sprawa może poto­czyć się róż­nie w zależ­no­ści od reak­cji pro­bosz­cza. Ponie­waż moż­li­wych sce­na­riu­szy jest wiele, każ­demu kto doj­dzie do tego etapu dora­dzamy indy­wi­du­al­nie. Zapra­szamy do skon­tak­to­wa­nia się z nami.

christian

Polski rasizm ma się dobrze, zakwita miejscowym faszyzmem. Oto w Łodzi w klubie „Czekolada” przy Piotrkowskiej zaciągnięto do toalety Christiana, 24-letniego studenta medycyny, gdzie pobiło go pięciu mężczyzn. Ochrona nie reagowała, bo jak relacjonuje poszkodowany, miał od niej usłyszeć: „nie chronimy małp”.

Chłopak wyczołgał się z klubu. Pomogła mu dziewczyna dzwoniąc na policję i zrobiła mu zdjęcie. Christian opisał zdarzenie na stronach międzynarodowego portalu „Stop Afrophobia”. Następnie pomogli mu właściciele afrykańskiej restauracji „La MaMa” w Warszawie, gdzie został zaproszony.

Pod wpisem internetowym Christiana inni opisywali podobne zdarzenia w Polsce. Byli też tacy, którzy przepraszali za polskich rasistów. Niestety takich zdarzeń w Polsce jest coraz więcej i są coraz gwałtowniejsze.

szczujnia

Szczujnia braci Karnowskich dobiera się do rodziców Jurka Owsiaka. Dziadostwo w pełnym rozkwicie.

Tęczowi chłopcy z Ruchu Narodowego

Tęczowi chłopcy z Ruchu Narodowego (Zawisze, Bosaki, Winnickie) tłumaczą się z beretów, wąsików własnych i zamiłowania do zapałek. Piromani.